VET for NAI
Förbättra integrationsprocessen in på
arbetsmarknaden genom anpassad yrkesvägledning för nyanlända

VET for NAI (vocational education training for newly arrived immigrants) är ett 30-månaders (januari 2022–juli 2024) projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionens genom Erasmus+-programmet. Projektets mål, är att underlätta och förbättra integrationsprocessen av nyanlända in på arbetsmarknaden, genom en anpassad yrkes-/arbetsmarknads vägledning. 

PROJEKTET

Projektets mål är att skapa ett digitalt verktyg (Toolkit) för alla aktörer som kommer i kontakt med nyanlända i ett första karriärvägledning skede, med fokus på att lära sig det lokala språket, kombinerat med att definiera personliga mål mot arbete, och därmed kunna vägleda mot ett specifikt yrkesmål.

Projektet adresserar behovet av att främja en effektiv integration genom ett tidigt samarbete och mobilisering mellan de nyanlända och deras målbild av arbete/utbildning, myndigheter som definierar dessa mål och vägleder nyanlända, nationella institutioner, arbetsmarknaden, utbildningsaktörer, SFI,  integrations-aktörer och näringslivet. Projektet är verksamt lokalt, nationellt och på EU-nivå. Partnerländerna, verksamma i projektet är Sverige, Grekland, Italien och Frankrike.

Projektet ämnar att skapa en “guidance toolkit”, tillgänglig för alla, i synnerhet användbar för yrkesverksamma som i ett tidigt skede kommer i kontakt med nyanlända i Sverige. Det digitalt verktyget ska underlätta kartläggningen av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, fokusera på self-assessment för att definiera personliga mål, motivationer, ambitioner inom utbildning och yrkeslivet hos nyanlända, samt matcha dessa mot den faktiska arbetsmarknaden i varje land och dess behov.

Toolkitet ska ha som främsta fokus att skapa en förståelse för alla som flyttar till ett nytt land, att de har makten att påverka sina framtida utbildnings och yrkesval, i sitt nya hemland.

Guidance Toolkit innehåll:

Information

Interaktivt material för att främja ett aktivt deltagande i att samla in, analysera och förstå de yrkes och utbildningsmöjligheter som finns i det landet som man kommer till.

Information

Bedömning/assessment

Verktyg för att själv bedöma sin kunskap, intressen, kompetens och erfarenhet, som utkristalliserar framtida yrkesmål.

Rådgivning

Stöd till yrkesverksamma att kunna utveckla en realistisk karriärplan för individen, baserat både på bedömningen av tidigare kunskaper, och en realistisk bild av dagens arbetsmarknad.

Rådgivning

Rådgivning och stöd

Onkreta råd och tips om vägen dit, via utbildnings- och jobbmöjligheter som är tillgänliga utifrån personens ambitioner och rådande arbetsmarknad. Information och tips om hur/var man som nyanländ förstår och lär sig om trender på arbetsmarknaden, yrken med hög efterfrågan, arbeten med hög potential att hitta anställning och utveckla en karriär, som också är i linje med individens kompetenser och ambitioner.
Image

Verktygslådan kommer att fokusera på karriärvägledning, och ska kunna ge förslag på yrkesutbildningar, tekniska utbildningar, entreprenörskap och övriga vägar, som leder till en anställning, i synnerhet inom bristyrken. Målet är att personer som kommer till ett nytt land ska få alla de alternativ som passar dels deras kunskaper/erfarenhet/ambitioner, men också välja en realistisk yrkesväg, genom att överväga alternativa utbildningar, yrken och vägar in på arbetsmarknaden. Detta verktyg ska kunna användas av SFI, Arbetsförmedlingen, Komvux, SYV, och alla aktörer som verkar för integration in på arbetsmarknaden.  

Projektets målgrupp/vilka kommer ha nytta av projektet:

Målgrupper i detta projekt är:

Nyanlända, som är på väg in i samhället, via språkundervisning, utbildning och yrkesvägledning.
Privata aktörer som jobbar med målgruppen på olika sätt, aktörer som har yrkesförberedande program/utbildningar, Arbetsförmedlingen, Rusta och Matcha, Komvux, SFI-skolor, SYV, kommuner.
Oavsett inriktning, kommer varje aktör och person som är involverad i utbildning, integration, vägledning, och arbetsmarknadsprogram för integration av nyanlända på arbetsmarknaden, kunna använda sig av resultaten i VET4NAI-projektet.
Är du en av dessa? Ta gärna kontakt med oss, för att ta del av och kunna påverka de verktyg som just du behöver i din organisation.

PROJEKT MÅL

Projektet ämnar att skapa ett verktyg för en tidig och effektiv integration av nyanlända in på arbetsmarknaden i varje EU-land, genom dels en anpassad yrkes-/arbetsmarknads vägledningsverktyg, och dels genom en möjlighet att nätverka med arbetsgivare, som kommer att vara involverade i projektets delmål.

Projektet adresserar behovet av att främja en snabb integration av nyanlända migranter in på arbetsmarknaden genom ett stärkt samarbete och mobilisering av arbetsgivare, myndigheter, utbildning och yrkesorganisation. Det finns idag en brist i den vägledning som nyanlända får om arbetsmarknadens faktiska behov, sektorer som behöver arbetskraft och anpassad yrkesvägledning för att komma in i dessa sektorer. Samtidigt ser vi att många länder inom EU har en utmaning att hitta rätt sorts kompetens och arbetskraft i många sektorer. Detta är resultat av en mismatch mellan den vägledning som ges och arbetsmarknadens faktiska behov.

Projektet är till för att adressera utmaningen av nyanländas sociala inklusion och integration in på arbetsmarknaden, matchat mot arbetsmarknadens faktiska behov och faktiska anställningsmöjligheter i det landet man bosätter sig i. Denna utmaning möter vi genom att skapa material och verktyg för de aktörer som är involverade i processen av integration in på arbetsmarknaden, för nyanlända.

PROJEKT RESULTAT

De viktigaste resultaten av projektet är att stimulera en effektiv integration för nyanlända invandrare in på arbetsmarknaden. Detta genom att ge varje individ en yrkes-/arbetsmarknads vägledning, som är särskilt anpassad för deras behov och bakgrund, genom den vägledning personal, som de möter i integrationsprocessen i det nya landet.

 

Projektet kommer att:
Producera en rapport av de behov som vi hittar hos aktörer som tillhandahåller yrkes och arbetsmarknads vägledning. Detta genom att kartlägga behov/problem som idag finns hos rådgivningstjänster i utbildning och yrkesmiljö. Vi gör detta genom statistiskt underlag, intervjuer med aktörer, och en utvald fokusgrupp som är yrkesverksamma mot nyanlända
Utveckla ett verktyg, “Guidance Toolkit” för aktörer inom yrkesvägledning och de personal som jobbar med frågor kring integration på arbetsmarknaden. Utveckling av verktyget baseras på en metod som är ska vara anpassad för individuella ambitioner och bakgrund hos nyanlända, och de svar vi får från organisationer och personer verksamma i frågan, i alla partnerländer inom EU.
Utarbetande och utprovning av ett utbildningsprogram för mentorer. Det kommer att fokusera på att genomföra en bedömning av utbildningsbehoven och utveckla ytterligare utbildningsmaterial med inlärningsmål. Dessutom kommer projektet att ha ett antal multiplikatorevenemang under denna fas, liksom ett gemensamt personalutbildningsevenemang i Larissa (EL) för att underlätta för utbildare och handledare i varje partnerland.
Den färdiga versionen av Guidance Toolkit kommer att lanseras i slutet av 2024, och vara tillgänglig för alla som jobbar med att yrkesvägleda nyanlända

DIMITRA Education & Consulting 

Farsalon 170, 41335, Larissa, Greece
+30 2410 554026
euprojects@dimitra.gr
Contact Person: Vaso Anastasopoulou

TRIM TAB AB

Arenavägen 33, 171 52, Stockholm
+46730916436
ramon.ali@trim-tab.se
Contact Person: Ramon AliFISPE

25 rue Lantiez 75017 Paris
+33 (0) 6 17 93 89 06
fispe2015@gmail.com
Contact Person : Magdalena Skoro, magdalena.skoro@fispe.fr  

ASS. EFFEBI

Via Riccardo Zandonai, 43 - 00135 Rome-Italy
+39 06 3216719
effebi@asseffebi.eu
Contact Person: Valeria Mingardi

FINANSIERING

Den Europeiska Kommissionen är inte ansvarig för innehållet i materialet, som endast återspeglar författarnas åsikter. Den Europeiska Kommissionen kan inte hållas ansvarig för hur användning av innehållet i materialet sker.